XAMPP1.8.3|ชุดโปรแกรมจำลองWeb serverสำหรับทดสอบสคริปเว็บไซด์โดยไม่ต้องมีWeb serverจริง
XAMPP1.8.3 เป็นชุดโปรแกรมสำหรับจำลอง Web server ขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองเพื่อเอาไว้ใช้ในการพัฒนา Website หรือ Script ต่าง ๆ ที่รัสบนเว็บไซด์โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดโดเมนเนมและเช่าโอสต์จริง ๆ ก่อนในช่วยที่เรากำลังพัฒนาเว็บไซด์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะต้องเสียไปในช่วงระหว่างที่เรากำลังพัฒนาสคริปหรือเนื้อหา โดยในชุดโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยโปรแรกมหลัก ๆ ดังนี้คือ

1.Apache ฟรีโปรแกรมจำลอง Web server ที่จะจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็น Webserver พร้อมที่จะรันสครปที่เขียนด้วยโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น PHP,ASP,Java,.net และอื่น ๆ

2. MySQL Database server ที่เอาไว้จัดการฐานข้อมูลของสคริปต่าง ๆ
3.Filezilla โปรแกรม FTP client สำหรับอับโหลดไฟล์ต่าง ๆ เข้า Web serverจำลองของเรา หรือจะใช้อับโหลดเข้า Webserver จริง ๆ ก็ได้
4.Mercury โปรแกรมสำหรับจำลอง Email server สำหรับทำส่วนที่เกี่ยวข้อกับ Email ต่าง ๆ

รายละเอียดโปรแกรม XAMPP1.8.3
ขนาด : 116 MB
Website : http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
OS :Windows XP/Vsta/7

Download XAMPP1.8.3