Tagged: เช็ค wifi network

WifiInfoView 1.77 | ฟรีโปรแกรมตรวจสอบเครือข่าย wifi

WifiInfoView 1.77

 

WifiInfoView 1.77 ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบเครือข่ายสัญญาณ “Wifi ที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณโดยโปรแรกมจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของเครือข่ายที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็น SSD,ความแรงสัญญาณ ระบบ การรักษาความปลอดภัย และอื่ นๆ ที่จะช่วยเ read more